Sociálně terapeutická dílna

Poslání Sociálně terapeutické dílny

 je podporovat uživatele, aby získali či zdokonalili svoje pracovní návyky a dovednosti a zároveň tím posílili svou soběstačnost v běžném životě.

Otevírací doby

Sociálně terapeutická dílna:    
Po - Pá: 8:00 - 14:00
Denní centrum:   
Po - Pá: 8:00 - 14:00

Kontakt:

Bc. Lucie Kavalíková (vedoucí sociálních služeb),
tel.:  775 525 780
e-mail:  socialni.nazaret@gmail.com

Cíle služby

Cílem Sociálně terapeutické dílny je uživatel, který:

 • ovládá základní pracovní návyky:
 • umí si říci o pomoc a spolupracuje s ostatními pracovníky (umí se domluvit, zeptat, požádat o radu, pomoc)
 • umí přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem (objednání k lékaři/na úřad mimo docházku do dílny, chodí včas)
 • zvládá pracovní tempo a umí si ho udržet
 • umí nést spoluzodpovědnost za svou práci
 • ovládá potřebné manuální dovednosti, pracovní zručnost
 • zvládá péči o vlastní osobu a je soběstačný (do dílny chodí čistý a upravený, zajistí si alespoň základní potřebné věci – dopravu, stravu, ošacení)

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ V STD

Všední den v Sociálně terapeutické dílně je většinou strukturován takto:

 • 8.00-8.30 příchody uživatelů
 • 8.30-11.00 dopolední pracovní blok
 • 11.00-11.30 oběd
 • 11.30-14.00 odpolední pracovní blok

Při pravidelných poradách se pracovní tým vyjadřuje k individuálním plánům uživatelů a podle jejich aktuálních potřeb pak zpřesňujeme jednotlivým uživatelům týdenní program tak, aby odpovídal v maximální míře jejich potřebám. Uživatelé Sociálně terapeutické dílny během svého pobytu v Nazaretu mohou také navštěvovat Centrum denních služeb, pokud si potřebují odpočinout nebo mají zájem o konkrétní aktivitu v CDS. Uživatele vedeme k tomu, aby dopoledne věnovali pracovním aktivitám v STD a až po obědě se v případě zájmu či potřeby přesouvaly do Centra denních služeb. Pro střídavé využívání obou sociálních služeb jsou nastavena Pravidla navštěvování Centra denních služeb.

1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

V případě potřeby v průběhu celého dne poskytujeme drobnou asistenci při provádění hygieny uživatelů. Pokud potřebuje uživatel větší míru podpory v této oblasti, je mu nabídnuta v rámci Centra denních služeb. Pracovníci provádí dohled a soustavné vedení k dodržování pravidel hygieny a k vhodné úpravě zevnějšku.

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při objednání a zajištění stravy
 • Pomoc při přípravě stravy

Uživatelé se většinou stravují samostatně, včetně přípravy stravy (ohřátí přineseného jídla). Mají možnost objednat si dovážku obědů nebo využít kuchyňku s možností ohřevu jídla. Pracovník v průběhu celého dne v případě potřeby pomáhá uživatelům s konzumací nápojů a jídla přineseného uživatelem, dále pak dohlíží při podávání oběda. Klademe důraz hygienické návyky a kulturu stolování. Několikrát do roka proběhne nácvik přípravy jídla (pohoštění pro návštěvu, na den otevřených dveří atd.) – pracovník asistuje při nákupu potravin, přípravě jídla, servírování a konzumaci. V případě zájmu mohou uživatelé navštívit kavárnu či restauraci, kde pracovník pomáhá při objednávání, placení a konzumaci jídla/pití.

3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • Nácvik oblékání a svlékání
 • Nácvik přesunu z vozíku a na vozík

Uživatelé Sociálně terapeutické dílny jsou většinou v oblastech sebepéče hodně soběstační, v Nazaretu tedy pracujeme na prohlubování této soběstačnosti. Jedná se hlavně o edukační rozhovory na různá témata (společenské chování, hygienické návyky, používání vhodné obuvi a pracovního oblečení atd.). V případě zhoršené orientace pracovník uživatele doprovází po prostorách Nazaretu (do jídelny, dílny či šatny). K podpoře sociálního začlenění uživatelů slouží také různé akce pro veřejnost, které Nazaret pořádá a uživatelé mají možnost předvést své pracovní činnosti. Někteří uživatelé také spolupracují při prodeji výrobků na trzích. Dále formou modelových situací a rozhovorů probíráme možnosti řešení konfliktních situací, do kterých se uživatelé mohou dostat. Hovoříme o zdravých vztazích a komunikaci, vzájemném respektování, dodržování pravidel, společenském chování. Uživatele vedeme k ekologickému chování. V průběhu roku připomínáme aktuální tradice a svátky. Snažíme se vhodně přibližovat evropské a regionální události.

4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
 • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Uživatelé se během dne věnují různým pracovním aktivitám, částečně dle svého výběru, částečně dle limitů Nazaretu (nutnost dodělat chybějící výrobky, omezení výroby neprodejného zboží). Jedná se hlavně o práci s keramickou hlínou, s textilem a vlnou a také o balení hotových výrobků. Pracovníci poskytují potřebnou podporu při nácviku nové pracovní techniky, průběžnou asistenci při vlastní tvorbě, při přípravě pomůcek a materiálu a úklidu pro skončení pracovní činnosti. Vedou uživatele k osvojení pracovních návyků a pravidel soužití v kolektivu.

Při všech těchto činnostech klademe důraz na partnerský a zplnomocňující přístup.

S každým uživatelem při jeho nástupu do zařízení sepisuje sociální pracovník Nastavení sociální služby, kde je popsáno, jak je v konkrétním případě služba poskytovaná, jakou míru podpory uživatel potřebuje a jaký je jeho obvyklý harmonogram dne a týdne. Toto Nastavení sociální služby aktualizuje klíčový pracovník min. 1x za rok, příp. při každé změně v potřebách uživatele.

 

PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ VLASTNÍ VŮLE UŽIVATELE

Uživatele podporujeme ve vlastním samostatném rozhodování. Hovoříme společně o pozitivech a negativech různých rozhodnutí, informujeme ho o důsledcích určitého jednání a respektujeme jeho svobodnou volbu, i když s ní třeba osobně nesouhlasíme. Podporujeme tím samostatnost a nezávislost uživatele, jeho osobní svobodu a jeho svobodnou vůli. Průběh poskytování sociální služby plánujeme společně v rámci individuálního plánování.

Oblasti, kde uživatel může uplatnit svoji vůli(za předpokladu konsenzu ve skupině a možnostech Nazaretu a jednotlivých pracovníků):

 • volba jak často a na jak dlouho Centrum denních služeb bude navštěvovat (pravidelně/nepravidelně, denně/občas, celodenně/část dne)
 • uživatel se může domluvit se svým klíčovým pracovníkem na režimu dne podle svých zvyklostí
 • výběr toho, co bude dělat, kterých aktivit se bude účastnit, případně nebude dělat nic (v rámci domluvy s pracovnicí, ostatními uživateli a naplánovaného harmonogramu dne)
 • výběr způsobu stravování
 • výběr způsobu platby úhrady za služby
 • právo na přiměřené riziko (např. dietní chyba)
 • možnost podávat své připomínky a stížnosti
 • při vyžádaných doprovodech respektujeme uživatelovu představu