Centrum denních služeb

Posláním Centra denních služeb 

je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit, v sociálním kontaktu s ostatními uživateli a s podporou jejich soběstačnosti.

Otevírací doby

Sociálně terapeutická dílna:    
Po - Pá: 8:00 - 14:00
Centrum denních služeb:   
Po - Pá: 8:00 - 14:00

Kontakt:

Bc. Lucie Kavalíková (vedoucí sociálních služeb),
tel.:  775 525 780
e-mail:  socialni.nazaret@gmail.com

Cíle služby

Cílem Centra denních služeb je, aby si většina klientů:

 • si udržela/zvýšila sebepéči, příp. měla zajištěnu nezbytnou míru péče o vlastní osobu (hygiena, stravování)
 • zvyšovala svou soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech běžného života a dosáhla tak svého osobního maxima
 • rozvíjela své dovednosti (potřebné pro běžný život) i osobnost
 • trávila smysluplně a aktivně svůj čas
 • nebyla sociálně izolována, byla zapojena do kolektivu Nazaretu, uměla v něm vhodně komunikovat a vycházet s ostatními a tím snižovala sociální izolovanost v běžném životě
 • si osvojila základní sociální návyky (chodit včas, dodržovat hygienické návyky atd.)

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ V CDS

Všední den v Centru denních služeb je většinou strukturován takto:

 • 8.00-8.30 příchody uživatelů
 • 8.30-10.30 dopolední program
 • 10.30-11.00 oběd
 • 11.00-14.00 odpolední program

Konkrétní aktivity pro každý den jsou stanoveny Programem týdne CDS. V programu jsou „volná místa“, která jsou vyplněna aktivitami zvolenými podle možností, konkrétní situace a přání a aktuálních potřeb uživatelů (aby odpovídali jejich individuálním plánům).

Centrum denních služeb navštěvují také uživatelé, kteří jsou současně uživateli Sociálně terapeutické dílny, snažíme se proto aktivity zajímavé i pro ně, zařazovat do odpoledního bloku (podle logického režimu dne – nejdřív práce, potom odpočinek). Pro střídavé využívání obou sociálních služeb jsou nastavena Pravidla navštěvování Centra denních služeb.

1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

V průběhu celého dne poskytujeme asistenci na WC a v koupelně podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů (svlékání/oblékání, přesun z vozíku na WC, utírání po použití, hygiena před a po jídle). Pracovníci provádí dohled a vedení k dodržování pravidel hygieny a k vhodné úpravě zevnějšku.

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při objednání a zajištění stravy
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Uživatelé se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka. Mají možnost objednat si dovážku obědů nebo využít kuchyňku s možností ohřevu jídla. Pracovník v průběhu celého dne v případě potřeby pomáhá uživatelům s konzumací nápojů a jídla přineseného uživatelem, dále pak dohlíží a pomáhá při podávání oběda. Klademe důraz na hygienické návyky a kulturu stolování. Několikrát do roka proběhne nácvik přípravy jídla (pohoštění pro návštěvu, na den otevřených dveří atd.) – pracovník asistuje při nákupu potravin, přípravě jídla, servírování a konzumaci. V případě zájmu mohou uživatelé navštívit kavárnu či restauraci, kde pracovník pomáhá při objednávání, placení a konzumaci jídla/pití.

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Centrum denních služeb využívá různých technik k upevňování návyků, schopností a dovedností: nácviky a edukace (hospodaření s penězi, trivium, hodiny, paměť, telefonování, jemná motorika, výslovnost, hygienické návyky, společenské chování), vzdělávací (přednášky pro uživatele pořádané školitelem z řad zaměstnanců či zvenku), aktivizační a zájmové ( arteterapie, muzikoterapie, relaxační cvičení, boccia, keramika, práce s textilem, předčítání, stolní hry, rehabilitační cvičení). Důležité je, aby činnosti uživatele bavily, tzn. že i přes daný program týdne si uživatelé mohou do jisté míry vybrat, co budou dělat.

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

V případě potřeby a zájmu uživatele a kapacity Nazaretu zajišťujeme doprovody našich uživatelů z domova do CDS a zpět, na úřady, poštu, k lékaři, na nákupy. Při nedostatečné kapacitě dáváme přednost těm uživatelům, kteří nemají možnost si doprovody zajistit v rámci rodiny. Pořádáme také různé výlety, exkurze, návštěvy spřátelených organizací. Navštěvujeme s uživateli knihovnu, poštu, restaurace a různé kulturní (výstavy, kino, divadlo, koncerty), společenské (plesy) a sportovní akce. A také akce pořádané Nazaretem (den otevřených dveří, prodejní akce). Preferujeme aktivity v blízkém okolí vzhledem k nižším nákladům a k učení se využívat zdroje dostupné v okolí. S uživateli pracujeme v kontextu jejich rodinného a sociálního systému tak, abychom je nedostávali do konfliktu s jejich okolím a naopak tyto vztahy posilovali.

5. Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Formou modelových situací a rozhovorů probíráme možnosti řešení konfliktních situací, do kterých se uživatelé mohou dostat. Hovoříme o zdravých vztazích a komunikaci, vzájemném respektování, dodržování pravidel, společenském chování. Uživatele vedeme k ekologickému chování. V průběhu roku připomínáme aktuální tradice a svátky. Snažíme se vhodně přibližovat evropské a regionální události.

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • V případě potřeby pomáháme komunikovat s institucemi (telefonicky, osobní doprovod), připomínáme uživatelům, jakým způsobem si mohou stěžovat na poskytovanou službu. Uživatelům poskytujeme podporu při vyřizování osobních záležitostí s úřady, lékaři, dalšími třetími osobami, včetně poskytnutí doprovodů.

Při všech těchto činnostech klademe důraz na partnerský a zplnomocňující přístup.

S každým uživatelem při jeho nástupu do zařízení sepisuje sociální pracovník Nastavení sociální služby, kde je popsáno, jak je v konkrétním případě služba poskytovaná, jakou míru podpory uživatel potřebuje a jaký je jeho obvyklý harmonogram dne a týdne. Toto Nastavení sociální služby aktualizuje klíčový pracovník min. 1x za rok, příp. při každé změně v potřebách uživatele.

 

PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ VLASTNÍ VŮLE UŽIVATELE

Uživatele podporujeme ve vlastním samostatném rozhodování. Hovoříme společně o pozitivech a negativech různých rozhodnutí, informujeme ho o důsledcích určitého jednání a respektujeme jeho svobodnou volbu, i když s ní třeba osobně nesouhlasíme. Podporujeme tím samostatnost a nezávislost uživatele, jeho osobní svobodu a jeho svobodnou vůli. Průběh poskytování sociální služby plánujeme společně v rámci individuálního plánování.

 • Oblasti, kde uživatel může uplatnit svoji vůli(za předpokladu konsenzu ve skupině a možnostech Nazaretu a jednotlivých pracovníků):
 • volba jak často a na jak dlouho Centrum denních služeb bude navštěvovat (pravidelně/nepravidelně, denně/občas, celodenně/část dne)
 • uživatel se může domluvit se svým klíčovým pracovníkem na režimu dne podle svých zvyklostí
 • výběr toho, co bude dělat, kterých aktivit se bude účastnit, případně nebude dělat nic (v rámci domluvy s pracovnicí, ostatními uživateli a naplánovaného harmonogramu dne)
 • výběr způsobu stravování
 • výběr způsobu platby úhrady za služby
 • právo na přiměřené riziko (např. dietní chyba)
 • možnost podávat své připomínky a stížnosti
 • při vyžádaných doprovodech respektujeme uživatelovu představu