Jaká je naše vize

Jsme prospěšnou organizací, která pomáhá dospělým lidem s postižením či zdravotním omezením při naplňování jejich potřeb. Poskytujeme profesionální sociální služby a vytváříme pracovní příležitosti prostřednictvím chráněného trhu práce. Zaměřujeme se na práci s keramikou a textilem.

Věříme, že každý člověk má potenciál, a že i člověk s postižením může žít plnohodnotný život a začlenit se do společnosti.

V rámci zaměstnávání osob s handicapem klademe důraz na kvalitu při zachování individuálního přístupu. Našimi zaměstnanci na chráněném trhu práce jsou zruční a kreativní lidé, kteří chtějí najít uplatnění v tvůrčím prostředí.

Máme zavedený unikátní model prostupnosti napříč sociálními službami a chráněným trhem práce. Chceme dosáhnout toho, aby si klienti v rámci svých možností osvojili pracovní návyky a uplatnili se na chráněném trhu práce u nás, případně v jiné organizaci, nebo na otevřeném trhu práce.

Sociální služby poskytujeme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením. Klienty v jejich vývoji maximálně podporujeme a motivujeme. Zároveň ctíme jejich aktuální potřeby a schopnosti, klienti mají právo spolurozhodovat o formě a míře podpory.

Směrem k veřejnosti budujeme značku Nazaret, která reprezentuje naše výrobky. Kvalita je pro nás stejně důležitá jako originalita. Zakládáme si na poctivé ruční práci a tím udržujeme trvalý vztah se zákazníky. Chceme jít s dobou, a proto výrobky i výrobní postupy neustále vyvíjíme, a to i s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

V prodeji našich výrobků usilujeme o nadregionální působnost. Chceme vytvořit síť prodejen po celé České republice a posílit tak vlastní ekonomickou činnost.

Pro chod organizace využíváme vícezdrojové financování, jehož základ tvoří dotace a granty. Výhledově směřujeme k větší finanční nezávislosti na státních příjmech, přičemž největší potenciál spatřujeme v zavedení fundraisingu a rozvoji individuálního i firemního dárcovství.

Jádro celého kolektivu tvoří profesionální tým pracovníků, kteří disponují odborností, uplatňují individuální přístup a sociální a etické cítění. Zaměstnance podporujeme v profesním růstu a umožňujeme jim průběžné vzdělávání. Po všech zaměstnancích požadujeme loajalitu, pozitivní naladění, smysl pro týmovou práci a zájem tvořit. Nabízíme jim přátelské a stabilní zázemí s možností podílet se na rozvoji organizace.