Hledáme ředitele/ředitelku

Vážení přátelé, 

v současné době je vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele střediska Nazaret.

V případě zájmu více informací  naleznete níže.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Husitská diakonie ve spolupráci s Plzeňskou diecézí CČSH a Střediskovou radou DS Nazaret vyhlašuje poptávkové řízení na obsazení funkce 

ŘEDITEL/KA STŘEDISKA HUSITSKÉ DIAKONIE – NAZARET V BOROVANECH

které provozuje chráněné dílny (keramická a textilní) pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a poskytuje sociální služby se sídlem v Borovanech, Žižkovo náměstí 1, 37312 Borovany.

Místo výkonu práce: Žižkovo náměstí 1, 37312 Borovany a terén působnosti diakonického střediska.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • Řízení diakonického střediska provozujícího chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a poskytujícího sociální služby (Centrum denních služeb a Sociálně terapeutická dílna)
 • Zabezpečení všech úkonů nutných pro řádný chod diakonického střediska v souladu se zákony ČR a zřizovací listinou včetně činností zaměstnavatele
 • Organizace, řízení, odborné a ekonomické vedení provozu diakonického střediska v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších předpisů)
 • Kontrolní činnost v souladu s platnými právními předpisy
 • Zajištění poskytování sociálních služeb cílovým skupinám organizace, zajištění a zpracování informací  a odborných podkladů pro rozvoj sociální práce. Účast na jednáních v zájmu klientů a střediska s jinými odborníky, správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi
 • Spolupráce s institucemi zabývajícími se diakonickou, charitativní a sociální prací
 • Zajištění přidružených aktivit – organizace sbírek, kulturní a ediční činnost, nabídky zájmové činnosti pro děti, mládež i dospělé
 • Spolupráce s ostatními středisky, Husitskou diakonií a Církví československou husitskou

Kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Jiné požadavky:

 • bezúhonnost
 • znalost problematiky práce s osobami se zdravotním postižením a znalost standardů kvality v oblasti sociálních služeb
 • respekt k hodnotám, znalost a soulad s posláním zřizovatele a střediska
 • manažerské dovednosti, organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost práce v týmu, zkušenosti s řízením kolektivu
 • průběžné vzdělávání v oboru, schopnost analyticky a koncepčně myslet
 • samostatnost a flexibilita
 • vysoké pracovní nasazení, zvládání stresových situací
 • dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
 • řidičský průkaz skupiny B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče / datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče / místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče / kontaktní údaje: adresa, email, telefon

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresy: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz, dieceze.plzen@ccsh.cz )
 • čestné prohlášení o beztrestnosti, v případě postupu do užšího výběru následně výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ekonomická a organizační koncepce činnosti příspěvkové organizace v rozsahu nejméně 3 a maximálně 5 normostran formátu A4 (v tištěné podobě u přihlášky a v elektronické podobě zaslat na adresu: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz, dieceze.plzen@ccsh.cz )

Pracovní poměr: doba neurčitá

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, září 2019

Výše mzdy: 25 000 Kč + osobní ohodnocení

Lhůta pro podání přihlášky: 31.7.2019

Způsob podání přihlášky:

 • písemně poštou na adresu: Nazaret – středisko Husitské diakonie, Žižkovo náměstí 1, 37312 Borovany, osobně v sídle diakonického střediska v Borovanech v kanceláři ředitelky
 • zalepenou obálku označte textem: Poptávkové řízení na místo ředitele diakonického střediska - neotvírat

Ostatní informace:

 • více informací podá

 - ve věci výběrového řízení: Mgr. Hedvika Zimmermannová, ředitelka diakonie, tel. +420 723255696, email: hedvika.zimmermannova@ccsh.cz ,

- prohlídka a seznámení s chodem zařízení možná po domluvě: Mgr. Sabina  Mičková– ředitelka střediska:  603175004, reditel.nazaret@gmail.com

Pravděpodobný termín pohovorů s uchazeči: první polovina srpna 2019 (přesný termín domluven telefonicky) ve středisku Nazaret v Borovanech

Praha dne 1. 7. 2019

Mgr. Hedvika Zimmermannová           Mgr. Filip Štojdl                         Mgr. Ludmila Šimonová

Ředitelka                                                  Biskup                                         Předsedkyně střediskové rady  

Husitské diakonie                                   Plzeňská diecéze CČSH           Středisková rada Nazaret  

https://www.nazaret.cz/files/oznameni-o-vyhlaseni-poptavkoveho-rizeni-1.pdf